مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الوسی آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی علی رجال 1200 54 8 01:18.26
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
الوسی آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی جواد آچاک 1600 54 1 01:45.56
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
الوسی حاج میرعلی میرزاعلی پیمان قلرعطا 1600 52 8 01:48.07