مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تری گر آنه محمد کسلخه پیمان قلرعطا 1000 52.0 4 01:04.300
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پانتی ابراهیم دوگونچی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:01.630
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
پانتی بهزاد آل جلیل و قربان سلاق بنیامین ملایی 1000 50.0 4 01:03.780
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری 1200 50.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الیف ناز ابراهیم محمد آلق بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 01:00.870
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 01:00.860
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی نورمحمد بهادر 1600 53.0 5 01:42.050
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
الیف ناز حاجی مشهد پقه محمد خوجملی 1000 53.0 4 01:01.420
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
تومیریس حاج نور محمد طعنه 1000 50.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اریس امیرارسلان و شهریار قادری بنیامین ملایی 1000 51.0 6 01:03.150
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تومیریس حاج نور محمد طعنه جواد آچاک 1000 55.0 3 01:02.060
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اریس امیرارسلان و شهریار قادری بنیامین جرجانی 1200 51.0 9 01:17.460
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تومیریس حاج نور محمد طعنه جواد آچاک 1200 53.0 2 01:13.030
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
الیف ناز ابراهیم جرجانی بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 01:01.050
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا دانیال سوقی 1000 50.0 10 01:05.660
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
الیف ناز ابوطالب و هانیه و سامیه جرجانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 01:01.350