مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تری گر آنه محمد کسلخه پیمان قلرعطا 1000 52 4 01:04.30
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پانتی ابراهیم دوگونچی آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:01.63
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
پانتی بهزاد آل جلیل و قربان سلاق بنیامین ملایی 1000 50 4 01:03.78
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری 1200 50
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الیف ناز ابراهیم محمد آلق بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:00.87
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:00.86
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی نورمحمد بهادر 1600 53 5 01:42.05
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
الیف ناز حاجی مشهد پقه محمد خوجملی 1000 53 4 01:01.42
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
تومیریس حاج نور محمد طعنه 1000 50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اریس امیرارسلان و شهریار قادری بنیامین ملایی 1000 51 6 01:03.15
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تومیریس حاج نور محمد طعنه جواد آچاک 1000 55 3 01:02.06
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اریس امیرارسلان و شهریار قادری بنیامین جرجانی 1200 51 9 01:17.46
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تومیریس حاج نور محمد طعنه جواد آچاک 1200 53 2 01:13.03
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
الیف ناز ابراهیم جرجانی بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:01.05
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا دانیال سوقی 1000 50 10 01:05.66
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
الیف ناز ابوطالب و هانیه و سامیه جرجانی بنیامین جرجانی 1000 53 2 01:01.35