مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 01:00.520
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری نادر صالح پور 1200 50.0 2 01:11.680
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری نادر صالح پور 1200 50.0 1 01:13.290
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری نادر صالح پور 1000 50.0 1 01:02.380