مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:00.52
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری نادر صالح پور 1200 50 2 01:11.68
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری نادر صالح پور 1200 50 1 01:13.29
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری نادر صالح پور 1000 50 1 01:02.38