مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بارون حاج عبدالکریم ناعمی آرمین آق آتابای 1000 52.0 8 01:02.030
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نازجرن احمد گرگانی نیا رامین قهرمان 1550 50.0 8 01:45.260
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سرگل2 محمد خان شهرکردی محمود عطا سیدی 1000 50.0 11 01:11.280
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
بارون حاج عبدالکریم ناعمی ستار مهرانی 1000 55.0 6 01:03.570
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلن ناز مرحوم تاجقلی عطاگزلی پیمان قلرعطا 1000 50.0 11 01:06.160
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سرگل2 ایمان عطا نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 01:05.200
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 8 01:04.180
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نازجرن احمد گرگانی نیا پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 01:05.960