مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج هوری محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند نادر صالح پور 1700 52.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1200 52.0 4 01:11.750
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند 1000 52.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1200 52.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند آق اویلی بشگرد 1200 53.0 5 01:16.180
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هچ کوکو امیررضا و امیر علی هداوند 1200 53.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1200 52.0 5 01:13.310
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1000 52.0 3 01:02.360
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1000 52.0 6 01:05.250
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1000 52.0 5 01:02.490
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند نادر صالح پور 1000 52.0 4 01:05.190