مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 4 01:05.200
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی رامین قهرمان 1000 50.0 7 01:07.220
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1550 58.0 6 01:47.280
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نفیس مرحوم حاج قربان کلته 1550 52.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1200 52.0 9 01:17.750
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بوی بلا حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1000 52.0 8 01:04.710
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
نفیس مرحوم حاج قربان کلته 1000 52.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نفیس مهندس صفا کلته مهرداد خوجملی 1000 52.0 9 01:07.000
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نفیس مهندس صفا کلته محمد خوجملی 1000 52.0 6 01:10.440