مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس کمال دالی جه عطا 1200 54 4 01:12.97
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس 1600 53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس ستار مهرانی 1000 54 6 01:01.45
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس عید محمد غراوی 1200 52 2 01:13.79