مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تابنده نادر طعنه 1550 52
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تابنده محمد صفا صانعی بنیامین جرجانی 1200 54 2 01:15.39
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تابنده شمس الدین خاک پور بنیامین جرجانی 1000 53 3 01:03.63