مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
چه گوارا کمال ریاضی و جمشید قرنجیک جواد آچاک 2200 56
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تیزاب صحرا مهندس کاظمی نورمحمد بهادر 1600 52 6 01:46.150
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نیواستالیون رحیم ضیایی نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:02.350
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تیزاب صحرا مهندس کاظمی نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:03.650
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاراکس مهران و رسول نظر خانی نورمحمد بهادر 1200 53 8 01:11.400
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
چه گوارا عزیز طعنه آرمین آق آتابای 1550 56 7 01:40.780
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پاراکس مهران و رسول نظر خانی نورمحمد بهادر 1600 53 5 01:40.560
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نفس نفس قلیزاده نورمحمد بهادر 1200 54 4 01:13.890
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
چه گوارا حسین طاهری نورمحمد بهادر 1600 56 7 01:43.640
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تیزاب صحرا مهندس کاظمی نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:04.630
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نفس نفس قلیزاده نورمحمد بهادر 1000 54 3 01:02.700
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نفس نفس قلیزاده نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:03.880
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
چه گوارا عزیز طعنه نورمحمد بهادر 1550 54 2 01:39.420
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
چه گوارا عزیز طعنه نورمحمد بهادر 1200 54 5 01:14.140