مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوسین بولت قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری عبدالرحیم آرامیده 1200 56 1 01:10.83
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوسین بولت قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 00:58.84