مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1200 55.0 6 01:12.910
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق یاسر جرجانی 1600 52.0 4 01:44.820
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق پیمان قلرعطا 1000 52.0 5 01:02.890
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1550 55.0 1 01:38.750
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1000 53.0 2 01:00.780
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سلطان صحرا حالی و محمد امین پاکزاد یاسر جرجانی 1200 53.0 4 01:13.400
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سلطان صحرا مهندس آنه محمد قرنجیک محمد خوجملی 1000 53.0 7 01:01.410
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سلطانه محمدامین و متین جرجانی بنیامین جرجانی 1200 51.0 7 01:17.570
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی 1200 52.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سلطانه ابراهیم جرجانی بنیامین جرجانی 1550 50.0 3 01:43.930
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سلطانه ابراهیم جرجانی پیمان قلرعطا 1200 50.0 8 01:17.420
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سلطانه ابراهیم جرجانی پیمان قلرعطا 1000 50.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سلطانه عیدی جرجانی علی رضا شامیر 1000 50.0 10 01:06.210
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل زیبا حاج حمید رادان 1000 50.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 3 01:05.420
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گل زیبا حاج حمید رادان یاسر جرجانی 1000 50.0 2 01:06.040