مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرس دکتر رزیتا امیری فر ستار مهرانی 1700 55.0 2 01:46.730
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پیربابا محمدمهدی طلائی آق اویلی بشگرد 1000 55.0 1 00:58.420
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 01:12.660
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جنی وان محروم حالی پاکزاد ستار مهرانی 1200 53.0 7 01:12.720
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پیربابا محمدمهدی طلائی جواد آچاک 1200 52.0 2 01:09.710
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عقیق لیدی باشگاه سوارکاری عقیق عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 7 01:14.310
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پیربابا محمدمهدی طلائی آق اویلی بشگرد 1000 57.0 1 00:59.000
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
جنی وان محمد مهدی طلائی 1000 53.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عقیق لیدی باشگاه سوارکاری عقیق امین محمدی 1000 52.0 8 01:02.690
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
الوکوئنس قدرت پور رضا کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 01:01.280
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 01:00.180
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
الوکوئنس قدرت پور رضا 1000 50.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 01:04.660
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
برن توران حاج امیر حافظی 1200 55.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جنی وان محمد مهدی طلایی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 01:13.060
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جنی وان محمد مهدی طلایی جواد آچاک 1200 52.0 3 01:12.590
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
جنی وان محمد مهدی طلایی بنیامین جرجانی 1200 55.0 4 01:14.460
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
برن توران حاج امیر حافظی بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 01:01.230
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جنی وان محمد مهدی طلایی محمد خوجملی 1000 55.0 5 01:02.280
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پیربابا محمدمهدی طلایی بنیامین جرجانی 1000 56.0 2 01:02.160
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
جنی وان محمد مهدی طلایی بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 01:01.920