مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
توتوی امان گلدی یارعلی و میثاق قلرعطا عید محمد غراوی 1000 50.0 6 01:05.420
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی محمد خوجملی 1200 52.0 8 01:13.260
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فیروزه ایوب رستگار عید محمد غراوی 1200 54.0 10 01:20.050
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فیروزه ایوب رستگار 1000 54.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسترواندرفول حسین آیت اللهی آرمین آق آتابای 1200 53.0 5 01:12.990
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مسترواندرفول حسین آیت اللهی کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 01:42.490
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
میس گلد قادیر گلچشمه پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 01:03.510
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مسترواندرفول حسین آیت اللهی نورمحمد بهادر 1000 55.0 6 01:02.750
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
فیروزه ایوب رستگار عید محمد غراوی 1000 54.0 5 01:04.270
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تیش گل حسین آیت اللهی 1000 51.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میس گلد ناصر و نادر میکائیلی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 01:03.750
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مسترواندرفول حسین آیت اللهی محمد خوجملی 1200 54.0 3 01:14.420
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
میس گلد آی تکین میکائیلی پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 01:04.960
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مسترواندرفول حسین آیت اللهی جواد آچاک 1000 54.0 4 01:03.400
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
رویال کلاسیک ایمان و امیرعلی عرب عید محمد غراوی 1000 55.0 9 01:03.260
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی پیمان قلرعطا 1000 54.0 5 01:03.720