مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دراگل مرحوم حاج رجب سرداری مهران صالحی فر 1200 50 6 01:12.67
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر 1550 50
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سویلای حاج محمد سلاق پیمان قلرعطا 1000 50 8 01:03.54
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سویلای مرحوم حاج مشهد قلی سلاق آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:03.26
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل یعقوب توسلی 1000 52 1 01:01.62
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر جواد آچاک 1000 50 4 01:01.50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل 1000 52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
طهران مرحوم غلامرضا تیموری محمد خوجملی 1000 50 9 01:02.50
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شنگول محمد حسین قاسمی مهران صالحی فر 1200 50 5 01:13.54
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر پیمان قلرعطا 1200 50 6 01:14.40
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل پیمان قلرعطا 1200 52 9 01:16.30
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکای کویین حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز پیمان قلرعطا 1200 52 9 01:15.71
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آینام محمود آق عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:04.29
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
گل پسر طاها سعید پور عبدالحلیم غیادی 1000 52 10 01:08.36