مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:03.06
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یوتاب امید گرکز 1000 50
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ال قوش حاج عبدالخلیل بابایی ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:04.87
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
کاررا محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ابوطالب چاریزاده 1000 54 2 00:58.80
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار ابوطالب چاریزاده 1000 52 9 01:02.99
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
یوتاب امید گرکز 1550 50
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:02.90
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ال قوش مرحوم عبدالجبار شهروز بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:05.08
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:03.11
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
یوتاب حاج عبدالمجید گرکز جواد آچاک 1600 50 11 01:47.95
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ال قوش حاج عبدالخلیل بابایی بنیامین جرجانی 1600 50 4 01:47.20
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاررا سردار و سولماز آزمون آرمین آق آتابای 1200 53 2 01:10.58
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه بنیامین جرجانی 1200 54 1 01:24.80
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:03.19
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
کاررا مهدی طارمی و سردار آزمون نورمحمد بهادر 1200 55 5 01:11.97
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گان وست ملیسا ایگدری کمال دالی جه عطا 1200 54 6 01:16.35
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه بنیامین جرجانی 1000 54 1 01:11.59
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گان وست ملیسا ایگدری 1000 54
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:06.89
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کاررا مهدی طارمی و مرتضی پور علی گنجی 1000 52
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ابوطالب چاریزاده 1200 54 5 01:27.58
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار 1000 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ابوطالب چاریزاده 1000 50 8 01:06.84
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 01:14.21
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار جواد آچاک 1000 52 9 01:07.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یوتاب حاج عبدالمجید گرکز 1000 50