مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سای چلنج مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق رامین قهرمان 1200 50.0 9 01:13.970
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرای گزل محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب بنیامین جرجانی 1600 50.0 6
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رزیتا ساجد افراسیاب خطیب رامین قهرمان 1600 50.0 4 01:59.550
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آل سقرباقچقی حسین باقچقی حامد قهرمانی 1000 55.0 7 01:11.740
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
غنج اسن امین نظر جاهد رامین قهرمان 1000 53.0 4 01:08.480
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آلمازمهرپور برادران مهرپور 1000 50.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای گزل شهرام بهرام جهان آرا رامین قهرمان 1000 50.0 1 01:11.440
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آل سقرباقچقی شادروان دردی باقچقی 1600 56.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
غنج اسن امین نظر جاهد رامین قهرمان 1600 54.0 2 01:55.180
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل مجال علی طاطاری 1000 50.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رزیتا ساجد رضا خطیب رامین قهرمان 1000 50.0 1 01:10.300
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آل سقرباقچقی شادروان دردی باقچقی 1200 56.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
غنج اسن امین نظر جاهد رامین قهرمان 1200 52.0 1 01:22.980
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اولترا اسپید مرحومان نفس گل چشمه و کمک مرسه رامین قهرمان 1000 52.0 9 01:05.440