مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی مهرداد خوجملی 1600 50.0 2 01:58.300
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی آق اویلی بشگرد 1550 52.0 3 01:56.090
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1200 50.0 6 01:29.750
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سو سرمدی علی خلج آق اویلی بشگرد 1200 50.0 2 01:24.420
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آی سو سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:10.680
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 51.0 10 01:15.840
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آی سو سرمدی آسا سرمدی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 01:13.010
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تی روژ متین حاجی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:13.780
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 50.0 3 01:15.080
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تی روژ متین حاجی قوجق جواد آچاک 1000 50.0 4 01:15.160