مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی مهرداد خوجملی 1600 50 2 01:58.30
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی آق اویلی بشگرد 1550 52 3 01:56.09
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1200 50 6 01:29.75
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سو سرمدی علی خلج آق اویلی بشگرد 1200 50 2 01:24.42
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آی سو سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:10.68
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 51 10 01:15.84
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آی سو سرمدی آسا سرمدی ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:13.01
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تی روژ متین حاجی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:13.78
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 50 3 01:15.08
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تی روژ متین حاجی قوجق جواد آچاک 1000 50 4 01:15.16