مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نیتروژن بارانی ندا بارانی نورمحمد بهادر 2200 53.0 5 02:53.910
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:08.890
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلدن استار مهدی شاهین طاهر گوگ نژاد 1000 50.0 7 01:13.170
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 5 01:13.460
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری نورمحمد بهادر 1000 55.0 2 01:11.450
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1600 53.0 7 02:02.890
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری پیمان قلرعطا 1600 55.0 6 02:00.410
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری طاهر گوگ نژاد 1000 54.0 3 01:14.710
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1200 53.0 1 01:29.280
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری مهرداد خوجملی 1200 54.0 7 01:29.780
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیتروژن بارانی ندا بارانی مهرداد خوجملی 1000 52.0 3 01:14.580
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شاهو عرفان و حسین نادری عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 1 01:14.210
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی محمد خوجملی 1000 52.0 5 01:12.380
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نیتروژن بارانی ندا بارانی 1000 52.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهو عرفان و حسین نادری محمد خوجملی 1000 54.0