مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نیتروژن بارانی ندا بارانی نورمحمد بهادر 2200 53 5 02:53.91
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری طاهر گوگ نژاد 1000 52 4 01:08.89
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلدن استار مهدی شاهین طاهر گوگ نژاد 1000 50 7 01:13.17
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری نورمحمد بهادر 1000 55 2 01:11.45
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1000 53 5 01:13.46
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری پیمان قلرعطا 1600 55 6 02:00.41
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1600 53 7 02.02.89
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری طاهر گوگ نژاد 1000 54 3 01:14.71
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیتروژن بارانی ندا بارانی طاهر گوگ نژاد 1200 53 1 01:29.28
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری مهرداد خوجملی 1200 54 7 01:29.78
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شاهو عرفان و حسین نادری عبدالرحیم آرامیده 1000 54 1 01:14.21
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیتروژن بارانی ندا بارانی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:14.58
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی محمد خوجملی 1000 52 5 01:12.38
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهو عرفان و حسین نادری محمد خوجملی 1000 54
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نیتروژن بارانی ندا بارانی 1000 52