مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اکسلنت شادروان طاهر کوچکی بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 01:01.800
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی بنیامین جرجانی 1600 54.0 2 01:43.170
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تاتیا کاوه اختراعی ستار مهرانی 1000 51.0 5 01:00.970
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی ستار مهرانی 1550 52.0 2 01:40.340
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی ستار مهرانی 1000 52.0 4 01:00.980
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آلتن کارا کاوه اختراعی یاسر جرجانی 1000 51.0 10 01:02.690
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ساواش کاوه اختراعی بنیامین جرجانی 1600 56.0 3 01:40.650
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ساواش کاوه اختراعی بنیامین جرجانی 1600 52.0 1 01:40.700
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاتیا کاوه اختراعی بنیامین جرجانی 1000 51.0 1 01:01.330
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آلتن کارا کاوه اختراعی 1000 51.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 5 01:15.500
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طلادار رضا حاجی زاده و بهاالدین صحراگرد بنیامین جرجانی 1200 54.0 2 01:12.450
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ساواش کاوه اختراعی بنیامین جرجانی 1550 52.0 5 01:41.590
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ساواش کاوه اختراعی مهرداد خوجملی 1200 52.0 6 01:14.600
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
طلادار ایگدرقلی حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 01:00.890
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آلتن کارا کاوه اختراعی پیمان قلرعطا 1200 51.0 4 01:15.960
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 01:14.780
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آلتن کارا کاوه اختراعی مهرداد خوجملی 1200 51.0 8 01:15.700