مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسپرینگ عبدالله طاهری ابوطالب چاریزاده 1200 53 1 01:11.77
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سوخو صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:00.68
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بابوی آرتین بهمنی آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:10.86
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
استیو شرکت کانسار کاندوگان شرق 1200 54
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آیهان 2 دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد آرمین آق آتابای 1200 52 6 01:13.48
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بابوی آرتین بهمنی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:00.62
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بابوی آرتین بهمنی آرمین آق آتابای 1600 55 1 01:41.64
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:02.12
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آیهان 2 شهید اترک طیار و یونس شیر محمدلی نادر صالح پور 1200 55 3 01:13.09
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بابوی آرتین بهمنی آق اویلی بشگرد 1200 55 1 01:11.98
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بابوی آرمین دوجی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:03.38
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آیهان 2 داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی نادر صالح پور 1200 55 6 01:15.98
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:03.12
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آیهان 2 محمد میکائیل و دنیز شیر محمدلی نادر صالح پور 1200 53 2 01:14.28
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیهان 2 مرحوم جلال عقیل اسحاق فاضل انگیزه ستار مهرانی 1000 53 4 01:03.80
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
هاکان فخرالدین خوشکام نادر صالح پور 1000 52 7 0106.22
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
هاکان فخرالدین خوشکام هادی امین پور 1000 52 8 01:09.40