مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آهوی نوروزی محمد احمدی یعقوب انفاس 2200 52 4 02:53.77
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر یعقوب انفاس 1000 50 2 01:13.72
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آسپین نایب نایبی یعقوب انفاس 1550 52 7 01:51.95
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آهو نوروزی محمد احمدی یعقوب انفاس 1200 52 3 01:26.92
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر یعقوب انفاس 1000 50 6 01:20.44
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آهوی نوروزی محمد احمدی یعقوب انفاس 1600 52 5 02:00.29
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آهوی نوروزی محمد احمدی یعقوب انفاس 1200 52 5 01:27.07
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر یعقوب انفاس 1000 50 4 01:14.40
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
امپراطورصحرا2 یعقوب انفاس علی رضا شامیر 1200 52 8 01:35.95
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امپراطورصحرا2 یعقوب انفاس یعقوب انفاس 1000 52 6 01:21.93