مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 5 01:04.380
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکسیر ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده عید محمد غراوی 2200 51.0 6 02:27.340
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اکسیر حمید و مجید و رشید امان زاده پیمان قلرعطا 1000 53.0 2 01:00.810
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اکسیر حمید و مجید و رشید امان زاده عید محمد غراوی 1200 53.0 6 01:13.160
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آی داز قولجان خوجم نظری عید محمد غراوی 1550 51.0 4 01:39.420
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آی داز قولجان خوجم نظری عید محمد غراوی 1000 50.0 3 01:01.760
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شیرین صحرا جلیل تاتار و مراد اونق امین محمدی 1200 50.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
منوکید مشدی بابایی 1200 53.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاپری کاترین دکتر جمهور آرخی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 8 01:06.500
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
منوکید مشتی بابایی علی محمد غراوی 1000 53.0 5 01:03.290
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی رامین قهرمان 1000 50.0 6 01:05.980
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
منوکید شهاب امیری علی محمد غراوی 1200 52.0 3 01:14.290
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی علی محمد غراوی 1000 50.0 7 01:06.470
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کاپری کاترین دکتر جمهور آرخی علی محمد غراوی 1000 50.0 12 01:06.210
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
منوکید شهاب امیری محمد علی غراوی 1000 52.0 1 01:04.090