مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1000 54 5 01:01.07
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دارنل بوی جلیل دوگونچی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:02.85
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کیهان سلیم دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی مهرداد خوجملی 1000 54
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بای بای گلد محمد امین مهرانی ستار مهرانی 1550 54 8 01:40.78
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اطلس سروش اسما و مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1550 50 5 02:03.99
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پروانه زمان ویلا ژست مهرداد خوجملی 1200 51 5 01:27.83
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اطلس سروش مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 50 3 01:15.09
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرنیکا المیرا قلندرمحله مهرداد خوجملی 1000 50 4 01:03.31
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دارنل بوی جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی مهرداد خوجملی 1000 52 9 01:05.62
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بای بای گلد محمد امین مهرانی ستار مهرانی 1000 53 3 01:00.97
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1200 53 5 01:13.41
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اطلس سروش مختومقلی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 50 6 01:14.19
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرنیکا المیرا قلندرمحله مهرداد خوجملی 1600 50 5 01:45.26
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1200 55 2 01:13.07
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاملیا مجتبی روشن عقل مهرداد خوجملی 1000 50 5 01:07.05
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرنیکا المیرا قلندرمحله مهرداد خوجملی 1000 50 6 01:05.94
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1000 54 3 01:02.65
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کاملیا مجتبی روشن عقل 1۲00 50
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آرنیکا المیرا قلندرمحله مهرداد خوجملی 1550 50 5 01:44.82
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کاملیا مجتبی روشن عقل مهرداد خوجملی 1000 50
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1200 54 7 01:14.81
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرنیکا المیرا قلندرمحله مهرداد خوجملی 1000 50 11 01:06.12
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1000 53 3 01:03.24
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اگزی ون علی چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52 11 01:05.66
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بای بای گلد اراز بردی مهرانی مهرداد خوجملی 1000 53 2 01:03.22
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کاملیا مجتبی روشن عقل مهرداد خوجملی 1000 50 5 01:05.41
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کاملیا مجتبی روشن عقل مهرداد خوجملی 1000 50 5 01:06.23