مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فرانکل مرحوم حاج رجب محمد باستان 1200 54
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرانکل ایلتای ایمری ستار مهرانی 1200 54 4 01:14.84
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ ستار مهرانی 1000 55 5 01:05.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بنهور احمد موحد محمد خوجملی 1000 52 2 01:04.20