مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای بای گزل علیرضا شیری آرمین آق آتابای 1200 52 6 01:12.19
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
چکامه سرکار خانم گلدوست بنیامین جرجانی 1600 51 5 01:46.43
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
چکامه سرکار خانم گلدوست جواد آچاک 1000 55 2 01:02.51
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
جم استون محمود زمانی آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:09.73
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای گزل علیرضا شیری بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:00.04
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جم استون علی سارینا و سامیار زمانی آق اویلی بشگرد 1600 53 4 01:40.11
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
چکامه سرکار خانم گلدوست جواد آچاک 1200 51 2 01:15.26
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جم استون سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده آق اویلی بشگرد 1600 58 1 01:39.74
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای گزل علیرضا شیری جواد آچاک 1000 52 1 00:59.91
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بای بای گزل علی رضا شیری جواد آچاک 1000 50 2 00:59.96
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بای بای گزل علی رضا شیری آق اویلی بشگرد 1200 50 5 01:14.98
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جم استون سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده 1550 58
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جم استون سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده آق اویلی بشگرد 1000 54 1 01:00.52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای گزل علی رضا شیری بنیامین جرجانی 1000 50 1 01:02.75
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بای بای گزل علی رضا شیری 1000 50