مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرای حاج فرشید وطن خواه عبدالحلیم قبادی 2200 50 4 02:25.91
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ونوس سرمدی آسا سرمدی 2200 52
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رایکا محمد تقی شالیها عبدالحلیم قبادی 1700 52 7 01:56.12
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای حاج خانم حمیده آرخی عبدالحلیم قبادی 1000 50 5 01:01.61
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوفلیا ستار ساجدی نورمحمد بهادر 1200 50 7 01:15.43
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آرای حمیده آرخی رامین قهرمان 1200 50 7 01:12.97
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فوردو دکتر سید حمید حسینی ستار مهرانی 1200 52 4 01:13.62
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ونوس سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1000 52 6 01:13.78
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فوردو دکتر سید حمید حسینی 1200 52
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رایکا محمد تقی شالیها بنیامین جرجانی 1600 53 3 01:42.69
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
شمیم علی شعبانی ستار مهرانی 1600 53 6 01:44.34
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی رامین قهرمان 1000 50 7 01:03.25
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ونوس سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:26.15
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پلنگ خانم آسا سرمدی 1200 50
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شمیم علی شعبانی ستار مهرانی 1550 55 1 01:39.26
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فوردو سید حمید حسینی آرمین آق آتابای 1۲00 53 4 01:15.23
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شمیم علی شعبانی نادر صالح پور 1200 54 3 01:13.04
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آن دوای ایلکای و محمد امین مختوم نادر صالح پور 1200 50 7 01:19.۷۹
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رایکا امین شالیها نادر صالح پور 1000 54 7 01:03.14
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آن دوای احمد آق نادر صالح پور 1000 50 6 01:06.22
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شمیم علی شعبانی نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.14
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
فوردو سید حمید حسینی جواد آچاک 1000 52 3 01:03.41