مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرای حاج فرشید وطن خواه عبدالحلیم قبادی 2200 50.0 4 02:25.910
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ونوس سرمدی آسا سرمدی 2200 52.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رایکا محمد تقی شالیها عبدالحلیم قبادی 1700 52.0 7 01:56.120
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای حاج خانم حمیده آرخی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 5 01:01.610
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوفلیا ستار ساجدی نورمحمد بهادر 1200 50.0 7 01:15.430
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آرای حمیده آرخی رامین قهرمان 1200 50.0 7 01:12.970
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فوردو دکتر سید حمید حسینی ستار مهرانی 1200 52.0 4 01:13.620
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ونوس سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 01:13.780
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فوردو دکتر سید حمید حسینی 1200 52.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رایکا محمد تقی شالیها بنیامین جرجانی 1600 53.0 3 01:42.690
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
شمیم علی شعبانی ستار مهرانی 1600 53.0 6 01:44.340
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی رامین قهرمان 1000 50.0 7 01:03.250
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ونوس سرمدی آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 1 01:26.150
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پلنگ خانم آسا سرمدی 1200 50.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شمیم علی شعبانی ستار مهرانی 1550 55.0 1 01:39.260
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فوردو سید حمید حسینی آرمین آق آتابای 1200 53.0 4 01:15.230
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شمیم علی شعبانی نادر صالح پور 1200 54.0 3 01:13.040
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آن دوای ایلکای و محمد امین مختوم نادر صالح پور 1200 50.0 7 01:19.790
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رایکا امین شالیها نادر صالح پور 1000 54.0 7 01:03.140
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آن دوای احمد آق نادر صالح پور 1000 50.0 6 01:06.220
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شمیم علی شعبانی نادر صالح پور 1000 52.0 2 01:02.140
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
فوردو سید حمید حسینی جواد آچاک 1000 52.0 3 01:03.410