مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رویال کلاسیک امیرعلی و حلما عرب بنیامین جرجانی 1200 55 6 01:11.85
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رویال کلاسیک امیرعلی و حلما عرب بنیامین جرجانی 1200 56 1 01:10.87
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رویال کلاسیک ایمان و امیرعلی عرب بنیامین جرجانی 1000 55 3 01:00.78