مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بلک حمید مهندس عزت الله و منوچهر ایری عبدالقادر(کمال)صالحپور 2200 52 8 02:28.51
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده آق اویلی بشگرد 1000 52 8 01:03.37
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلوسیو حاج رحمان سوقی ستار مهرانی 1200 60 4 01:10.79
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ایلوسیو حامدسوقی و قادر معین بنیامین جرجانی 1000 60 2 01:00.34