مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
نیمار مرحوم شا محمد کلته امیر مختومی 1000 53 1 01:00.01
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
نیمار مرحوم شا محمد کلته 1600 52
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
نیمار مرحوم شامحمد کلته بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:01.15
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نیمار مرحوم شامحمد کلته آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:02.27