مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
میس دنسر مرحوم ارازبای مرجانی رامین قهرمان 1000 50.0 5 01:04.380
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یاشار2 حاج عبدالرحیم پورقاز رامین قهرمان 1000 52.0 6 01:01.820
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
میس دنسر مشهد یلمه رامین قهرمان 1200 50.0 6 01:13.790
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
میس دنسر مشهد یلمه 1550 50.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
یاشار2 محمد امین قزاقی 1000 52.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یاشار2 مایسا فردوس و عرفان مرجانی رامین قهرمان 1000 52.0 6 01:02.410
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
یاشار2 مایسا و فردوس و عرفان مرجانی 1200 52.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یاشار2 مایسا و فردوس و عرفان مرجانی عید محمد غراوی 1000 52.0 7 01:03.270
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سل اشتون مرحوم حاج اردی مرجانی بنیامین جرجانی 1200 52.0 7 01:15.260
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یاشار2 مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 01:04.530
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سل اشتون مرحوم حاج اردی مرجانی مهرداد خوجملی 1550 52.0 8 01:43.540