مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شه راد مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی 2200 57 1 02:24.59
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
شه راد حاج مهدی آخوند حبیب لی محمد خوجملی 1600 52 4 01:39.67
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شه راد امیر محمد سید زاده گوگلانی محمد خوجملی 1200 57 2 01:12.04
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شه راد شاهین یانپی و عرفان پقه محمد خوجملی 1550 53 1 01:39.16
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شه راد مومن چوگان محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.55
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی آرمین آق آتابای 1000 57 3 01:01.92
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57 4 01:02.42