مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1000 54 3 01:00.97
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1200 53 3 01:12.24
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:01.12
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
میراث بندر مرحوم صفر ومنان سقلی آرمین آق آتابای 1000 51 5 01:02.14
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1200 50 3 01:12.02
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
میراث بندر مرحوم بایرام کوسلی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:00.38
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1200 52 2 01:12.76
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
میراث بندر مرحوم اراز دردی قره قول آرمین آق آتابای 1200 53 1 01:13.49
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میراث بندر آلامان سقلی کمال دالی جه عطا 1200 53 1 01:13.84
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سامرسا حاجی گراد دوجی عید محمد غراوی ۱۲۰۰ 52 1 01:02.59
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سامرسا حاجی گراد دوجی عید محمد غراوی 1000 52 1 01:02.34
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
میراث بندر طویجان سقلی و یعقوب جرجانی جواد آچاک 1000 50 3 01:04.02