مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آینام محمود آق مهران صالحی فر 1200 51 8 01:12.99
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل یاسر جرجانی 1200 52 4 01:13.95
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آینام عاطفه آق آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:12.63
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل پسر طاها سعید پور و برسام حمزه نوا بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:03.87
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل عبدالرحیم آرامیده 1200 52
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آینام کیوان نظری و سردار جعفربای ابوطالب چاریزاده 1000 51 2 01:01.76
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکای کویین عبدالکریم قرنجیکی ستار مهرانی 1000 52 4 01:03.60