مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
یارین مهر مصطفی محمد یاران نورمحمد بهادر 1000 51 4 01:10.45
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یارین مهر علی خاکسار کمال دالی جه عطا 1000 53 2 01:11.95
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
یارین مهر مصطفی محمد یاران نورمحمد بهادر 1200 51 2 01:27.04
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
یارین مهر مصطفی محمد باران رامین قهرمان 1000 50 5 01:14.86