مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد مهدی صداقت 1200 52 8 01:13.62
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد آرمین آق آتابای 1550 52 5 01:39.80
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کیک قانقرمه مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:07.64
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آی سارا بهمن توماچ عید محمد غراوی 1000 50 2 01:03.01
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بنیامین جرجانی 1200 54 2 01:14.05
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد ابوطالب چاریزاده 1600 53 3 01:44.87
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کیک قانقرمه حاج یوسف نور گری آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:05.21
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کیک قانقرمه مرحوم آنه محمد کاظمی آرمین آق آتابای 1000 50 2 01:03.93
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد مهدی صداقت 1550 53 4 01:44.37
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد مهدی صداقت 1200 53 6 01:15.91
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آی سارا بهمن توماچ مهرداد خوجملی ۱۲۰۰ 50 4 01:03.67
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد مهدی صداقت 1200 55 2 01:17.25
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کیک قانقرمه پیمان کاظمی مهدی صداقت 1000 50 4 01:05.25