مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دایان آتلان حاج فریدون تمنی ستار مهرانی 1600 54.0 5 01:46.030
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرزاد حاج یاسین اونق نورمحمد بهادر 1000 54.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دایان آتلان حاج فریدون تمنی جواد آچاک 1550 53.0 3 01:41.360
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دایان آتلان حاج فریدون تمنی ستار مهرانی 1000 52.0 2 01:03.360
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل طاها مهران سالمی و خلیل نورانی کلته ستار مهرانی 1200 55.0 1 01:12.360
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی 1000 50.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مینوسا حاج عبدالرحیم پورقاز رامین قهرمان 1000 50.0 6 01:03.030
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل طاها حاج عبدالرحیم پورقاز ابوطالب چاریزاده 1200 52.0 4 01:11.840
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دایان آتلان حاج فریدون تمنا علی رضا قرنجیک 1000 52.0 5 01:04.510
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ایل طاها خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بنیامین جرجانی 1200 55.0 1 01:12.760
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایل طاها خلیل نورانی کلته محمد خوجملی 1000 55.0 6 01:03.850
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل طاها مرحوم بهاره کلته محمد خوجملی 1200 53.0 2 01:13.620
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دایان آتلان بنیامین و محمد امین و آرمین اونق علی رضا قرنجیک 1000 52.0 5 01:06.460
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مینوسا رضا مردای 1200 50.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی محمد خوجملی 1000 50.0 10 01:05.990