مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دایان آتلان حاج فریدون تمنی ستار مهرانی 1600 54 5 01:46.03
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرزاد حاج یاسین اونق نورمحمد بهادر 1000 54
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دایان آتلان حاج فریدون تمنی جواد آچاک 1550 53 3 01:41.36
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دایان آتلان حاج فریدون تمنی ستار مهرانی 1000 52 2 01:03.36
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل طاها مهران سالمی و خلیل نورانی کلته ستار مهرانی 1200 55 1 01:12.36
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی 1000 50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مینوسا حاج عبدالرحیم پورقاز رامین قهرمان 1000 50 6 01:03.03
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل طاها حاج عبدالرحیم پورقاز ابوطالب چاریزاده 1200 52 4 01:11.84
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دایان آتلان حاج فریدون تمنا علی رضا قرنجیک 1000 52 5 01:04.51
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ایل طاها خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بنیامین جرجانی 1200 55 1 01:12.76
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایل طاها خلیل نورانی کلته محمد خوجملی 1000 55 6 01:03.85
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل طاها مرحوم بهاره کلته محمد خوجملی 1200 53 2 01:13.62
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دایان آتلان بنیامین و محمد امین و آرمین اونق علی رضا قرنجیک 1000 52 5 01:06.46
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مینوسا رضا مردای 1200 50
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی محمد خوجملی 1000 50 10 01:05.99