مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بالریانقاق داریوش تاجی زاده امیر مختومی 1600 52.0 10 01:48.540
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بالریانقاق داریوش تاجی زاده امیر مختومی 1000 52.0 8 01:04.430
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده متین جرجانی 1000 52.0 8 01:04.780
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده مهرداد خوجملی 1200 52.0 11 01:18.420
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالریانقاق عطابردی تاجی زاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 01:06.120
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بالریانقاق عطابردی تاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 01:06.120
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بالریانقاق صلاح الدین تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 6 01:08.240