مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
هیدروژن اراز محمد حاجی قزل ستار مهرانی 1000 53 4 00:59.95
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
هیدروژن یاسین حاجی اونق کمال دالی جه عطا 1000 56 3 01:00.57
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هیدروژن یاسین حاجی اونق آق اویلی بشگرد 1600 51 6 01:41.77
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
هیدروژن اراز محمد حاجی و قادیر حاجی قزل 1000 56
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هیدروژن محمد کم ستار مهرانی 1200 52 5 01:13.22
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل آق اویلی بشگرد 1200 53 4 01:13.51
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:01.69
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
هیدروژن متین آیتین و آیلین قزل کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:01.32