مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
وای وای جلال کلته بنیامین جرجانی 1000 55 4 01:01.13
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
وای وای یونس خانی آق اویلی بشگرد 1200 54 3 01:12.61
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
وای وای احسان کلته و کمال شریعتی محمد خوجملی 1000 53 3 01:01.49
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.01
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور محمد خوجملی 1000 52 5 01:04.20
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تماشا حاجی گلدی سخاوت 1000 52
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تماشا پیمان اینچه برون و امین نورانی محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.92