مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مردانه رحمتی یاسین ماهری آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:11.67