مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رزی گل حاجی گوگ زاده و آرمان روحی نورمحمد بهادر 1200 51 6 01:13.97
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
الوسی گلدی میرزاعلی عید محمد غراوی 1000 53 6 01:06.45
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رزی گل یونس و جمال گوگ زاده عید محمد غراوی 1000 51 9 01:04.59
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
الوسی گلدی میرزاعلی پیمان قلرعطا 1550 54 4 01:47.93
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
رزی گل یوسف و جمال گوگ زاده عید محمد غراوی 1000 50 1 01:03.76