مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
طاهانور مرحوم آنه چیره نور بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:01.44
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
طاهانور مرحوم آنه چیره نور 1000 53
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فرانکل مرحومان حاج رجب محمد و آنه محمد باستان 1200 54
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
پرسا السا و الینا آرخی بنیامین جرجانی 1000 51 6 01:04.14
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
طاهانور حاج نور محمد طعنه نورمحمد بهادر 1000 52 8 01:05.18