مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سلوی ناز داود میرزاعلی عبدالرحیم آرامیده 1600 51
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلوی ناز یوسف دانیال و احسان میرزاعلی جواد آچاک 1550 51 4 01:40.990
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی جواد آچاک 1000 51
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی جواد آچاک 1200 51 6 01:15.470
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی جواد آچاک 1000 50 1 01:02.750
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سلوی ناز وهاب مهرانفر جواد آچاک 1000 50 5 01:05.760
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سلوی ناز وهاب مهرانفر جواد آچاک 1000 50 3 01:04.260