مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رد شدو محمد حسین ساوجی نورمحمد بهادر 1200 52.0 7 01:12.720
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سلنا محمدحسین ساوجی امیر مختومی 1000 50.0 5 01:03.030
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رد شدو محمد حسین ساوجی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:09.840
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سلنا محمدحسین ساوجی محمود عطا سیدی 1000 50.0 10 01:05.040
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گریفین خانم تکتم اسلامی نورمحمد بهادر 1550 52.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سلنا محمدحسین ساوجی امین آق ارکاکلی 1000 50.0 7 01:08.100
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رد شدو محمد حسین ساوجی آرمین آق آتابای 1200 52.0 4 01:14.600
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رد شدو محمد حسین ساوجی محمد خوجملی 1000 52.0 9 01:03.990
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سلنا محمدحسین ساوجی 1000 50.0