مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کاپریکس بنیامین خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 9 01:05.770
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رویال دیاموند محمدحسین طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 3 01:13.090
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هج آس محمد حسین طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 5 01:12.050
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج آس حبیب طاهر خانی محمد خوجملی 1000 52.0 8 01:01.300
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
کاپریکس بنیامین خوجملی 1000 52.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن محمد عدنان چپرلی محمد خوجملی 1000 53.0 8 01:04.780
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نیتروژن محمد عدنان چپرلی 1600 53.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 01:01.740
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیتروژن محمد عدنان چپرلی محمد خوجملی 1000 53.0 11 01:08.320
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
هج آس حبیب طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 1 01:13.540
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 1 01:02.730
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کاپریکس احسان جرجانی 1000 52.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هج آس حبیب طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 2 01:03.670
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
هج آس حبیب طاهر خانی 1000 52.0