مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کاپریکس بنیامین خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52 9 01:05.77
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رویال دیاموند محمدحسین طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1200 53 3 01:13.09
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هج آس محمد حسین طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1200 54 5 01:12.05
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج آس حبیب طاهر خانی محمد خوجملی 1000 52 8 01:01.30
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
کاپریکس بنیامین خوجملی 1000 52
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن محمد عدنان چپرلی محمد خوجملی 1000 53 8 01:04.78
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نیتروژن محمد عدنان چپرلی 1600 53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:01.74
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیتروژن محمد عدنان چپرلی محمد خوجملی 1000 53 11 01:08.32
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
هج آس حبیب طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1۲00 54 1 01:13.54
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 01:02.73
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کاپریکس احسان جرجانی 1000 52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هج آس حبیب طاهر خانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 01:03.67
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
هج آس حبیب طاهر خانی 1000 52