مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده امین محمدی 1000 52 6 01:11.14
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پرگام خانم آذین محمدزاده امین محمدی 1000 51 9 01:04.62
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده امین محمدی 1600 53 2 01:56.73
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریموند حمیدرضا گونجی 1200 52
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده امین محمدی 1000 54 1 01:09.73
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریموند حمیدرضا گونچی امین محمدی 1000 52 3 01:01.87